Xuất hóa đơn điện tử – nhu cầu tất yếu của các doanh nghiệp