Từ ngày 01/07/2022 bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử và 4 điểm cần lưu ý