Tổng cục Thuế ra mắt chức năng đọc file hóa đơn XML trực tiếp trên website