Tổng cục Thuế hướng dẫn khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh