THÔNG BÁO quan trọng, áp dụng cho toàn bộ các doanh nghiệp, kế toán, các đơn vị tích hợp