Hóa đơn đầu vào là gì? Thế nào gọi là hóa đơn đầu vào không hợp lệ?