Lợi ích to lớn của hoá đơn điện tử đối với doanh nghiệp và cơ quan thuế