Khác biệt giữa hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực