Hoá đơn điện tử có mã xác thực là gì? Đối tượng và điều kiện áp dụng