Hoá đơn bán hàng trực tiếp là gì? Sự khác nhau giữa hóa đơn VAT và hóa đơn trực tiếp